closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gemelde victualien benevens de volgens uwE brief van den

28 Februari 122. verstrekte 9105.–. ld ryst uit de kotte

Jara en het overschot (na het gerieven van de Tonijn

der door uwE aan de standvastigheid niet wedergegeeven

rantzoenen ter verantwoordinge inhouden van de met die„

bodem en de Eensgezindheid uwE toegezonden victualien

voor Comps te Riouw zijnde schepen en mindere kielen,

dog daar uit in tegendeel aan de twee vaartuigen die de

Heer Wierts op des ondergeteekenden Gouverneurs verzoek

van heden naar Poeloe Farella Zal expedieeren om te

kruissen beschikken de benodigde rantzoenen voor twee maan„

„den, en op die vaartuigen ook verdeelen de medicamenten

en lijwaaten die de bark de waaker voor hun medeneemt

§. 11. De Busschieter Sieterio Ludericus met de bark

de Waaker, vertrekkende moet op Riouw dienen in plaatze

van den Busschieter Ian Smit Zijnde het bepaald twaalf

„tal; waar aan UwE Schrijft Zes te manqueeren, nu al

geaccompleteerd.

§ 12. De op Frangano door een Brit gerandzoeneerde

en aan den Gezaghebber van de pantjallang Bliton over„

„gegeven Canonnier Ian Drederich kan in die qualiteit

bij uwE blijven en zijne gage van 14.-. als. ter maand weda

coers neemen met den 16. Ianuari laastleden.

§ 13. Wij hebben daarentegen aan den Scriba Carel Buijn

niet kunnen accordeeren zijn ontslag uit die post maar

hem bevordert tot Boekhouder met 30. –. gls, in verwag„

„ting dat dit gunstbewijs hem tot een prikkel zal strekken

om zig in den dienst bekwaam en dus der Compagnie

van nut te maaken.

§ 14. Bij de opgaaf der naamen en qualiteiten van

Comps Dienaaren die daar ’t zij aan de wal of op de vaar„

„tuigen