closeTerug naar inventaris

Transcriptie

overgaaf aan zijnen vervanger Bruijns van de Goederen in

gemelte Pakhuijs berustende in dato 3 8ber 1786 kan beoogd wen

dat de mindere ¾ lb kopere gewigtenren 2 p:s Pijlstokken door he

niet zyn overgegeeven, dewyjl in het pakhuijs niet aanwezig

waaren, terwijl de Notitie van het verbruikte in de laaste 6/„

van het afgelopen boekjaar 178 5/6 door hem opgemaakt daar bi

ook geomitteerd is de afschrijving van eenige verbruikte klijnigh

„den, als vlagge doeken, dies lijn Cattoene gaarn tot Nagtligt M„

„dicamenten ete het welk thans geredresseert werd terwijl het

niet aanteekenen van de Iavaansche schuit almede een nalaa

„tigheid van hem is

§ 22: van den onlangs nader gedaanen opneem onder

medio dezer heb ik de Eer uwel Edele Gestrenge en wel Edelen

de daar van ingekomen berigten eerbiedig te presenteeren en

teffens te raporteeren dat de goederen in het pakhuys met

de uiterste accuratesse heb laten nazien blijkens geannex„

eerde Copia ordonnancie door mij verleend, zo dat my flatten

op dat rapport te kunnen staat maaken

§23. Aan den Maleijer Bating Tring Die volgens

mijne Jongst nedrige Letteren van den 9 Courant de meede

Bliton overgezonden vier Eur opeesche Desersteurs te Bun

„kar aangehouden en met andere Maleijens herwaarts gezonde

heeft heb ik blijkens zijne hier nevens gevoegde verklaaring on

zijne moeijte betaald vijf spaanse Reaalen om die Mensche

daar door aan te moedigen s' Comp„s Vlugtende Dienaaren in he

vervolg bij ontmoeting te arreteeren en op te zenden; in Heere

de uwel Edele Gestrenge en wel Edelens bewieliging in deze

afgave en dat gemelte Molitairen daar voor opzeekening me

„gen belast werden, terwijl onder den aandagt van Hoogst

Dezelve nog dien te brengen het getuigen is van dezen Ma

4leijer dat die vier persoonen wel uitdrukkelijk begew:d

hebben naar queda gevoerd te mogen werden

§ 24. en bij Secreeten brief van den 15 december 1

aangehaalden Chinees Htie, en wiens Huis den brand en der

Nagt tusschen den 18 en 19 November b:l: het eerst ontsta

heef.

is en het welk hij tegens zeven getuigens aan„ olijven ontkon

verstrekt met de gerecolleerde beeedigde ingewonnen stisk

teni