closeTerug naar inventaris

Transcriptie

135

ten zijnen lasten met dezen bodem en in goede verzekering

naar Costij desgelijks retourneerende ook de op den gemelden

hoeker geplaats zynde Zeven Europersere Militairen

Waar mede de Eere heb met submissie mij te onderschrijven

/onderstond/ Wel Edele Gestrenge Heer en Heeren /lager:/: uwel

Edele Gestrenge en Wel Edelens Gehoorzaamen Dienaar /was

getekend:/ D: Reuhden /in margine:/ Malacca Rrouw den 26 Fe„

bruarij 1784

Van den Wel Edele Gestrenge Heer

Pieter Gerardus de Bruijn

Gouverneur en Directeur wegens de Generaale

Nederlandsche Geoctroyeerde oost Jndische

Compagnie der Stad en Fortresse Malacca

mitsgaders den resorte van dien

Nevens

Den Raad aldaar

Wel Edele Gestrenge Heer

P 1em

Heeren

§ 25. De Pantjallang Bliton gisteren hier gearrireerd en

ontlost zijnde vertrek heden weder ter voldoening aan de ge„

„eerde ordre uwer wel Edele Gestrenge en wel Edelens ter

bekruissinge met de Kotter Java van de straat Sincapoera

men last aan den Gezaghebber Keer, om gemelde kotter

op de post bij de hoek Romania niet vindende maar na Ma„

„lacca te zeelen, Conform het door den Captein Blandauw

aan mij gedaan verzoek bij een particuliere briefje van den

27. passato

N 26: Belangende de Paduackan het welk zig voor het

geregt by de Zeven vaartuigen bevonden heeft welke op den

13 februarij E: E: de meergemelte Kotter vijandelijk geattagueerd

hebbeni kanik uwel Edele Gestrenge en wel Edelens geen

ander berigt suppediteeren als dat het zelve op den 16 der

Jonart: