closeTerug naar inventaris

Transcriptie

144

§ 39. Gelijk ook om de toezending van een Europeesch Cor„

„poraal en vier Soldaten ter plaats vulling en de fortres„

„se van de Zeven Man welke voornemens dem by de Boom

te doen post houden

Ik heb de Eere met submissie te zijn /onderstond/

wel Edele Gestrenge Heer en Heeren /lager/ uwel Edele Ge„

„strenge en wel Edelens Gehoorzaamen Dienaar /getekend/

D: Rulde /in margine:/ Riouw den 2 April A„o 1787.

Aan den Wel Edele Gestrenge Heer

Pieter Gerardus de Bruijn

Gouverneur en Directeur wegens de Gene=

„raale Nederlandsche Geoctroieerde

oostjndesche Compagnie der stad en For=

„tresse Malacca mitsgaders den resor„

itt van dien

Nevens

Den Raadj, aldaar

Wel Edele Gestrenge Heer

en

Heeren

§ 40. Met de Chialoup de Johanna is op denen 12 Cou„

khant het verzogte voor de nieuwe Boomen zo verre aan„

gebragt uitgehondert de by Eysch van den 26 Februarij l:l:

gevorderde 12 p„s plat staafizer tot banden en op legging

van de boom welkers prompte en spoedige voldoening

gehoorzaamst insteer met en nevens het geen verder

ten dienste van het in heijen der paalen tot de Boom

als tot gebruijk van gemelte Chialoup bij Eysch van heden

en volgens opgave van den Gezaghebber Tessens onn ge„

„supplieert is nadien gemelte Chaloup het zetten der zwaare

paalen en vlot water zal dienen te doen zynde reets door

den Timmerman Kraal met de Iavaansche schuijt en

een boot van mij 250 p„s paalen ingeheijd, dan wel genoumde

Timmerman