closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ordre van zijn WelEdele Gestrenge verstrekt te worden aan een

van Comp„s vaartuigen die het zal benodigt weezen.

§ 11. Den Canonnier Ian Diederiks van Utrecht, die bij

het abandonneeren van Riouw door den trouwloozen Sul„

„than Machmoet met meer andere Europeers gevangen ge„

„noomen en naar Frangano vervoerd, aldaar aan den koning

van dat Rijk overgegeeven en door dien vorst aan een En„

„gelsch scheeps. Capitein voor 15. Spaance Reaalen ver„

„kogt is; ontmoete op de te rug reize van Trangano de pant„

„Jallang Bliton wanneer door den Gezaghebber herkend

gemelde Engelsman hem aan zeer overgegeeven en het voor

hem betaalde Geld geschonken heeft en wijl hij inclineerd

in zijn voorige post hier te blijven insteer ik gehoorzaamst

hem met weder Cours neming zijner gage te mogen aanhou„

„den in stede van den op de pantjallang Fonijn overleden

Canonnier Leonard snikkert, gelijk blijvens deezen ingesloen

Soldij Memorie hier nog overleden zijn den Sergeant

Johan Carel Rolle en Soldaat Hoebert, zoo mede op het

schip Huisduine van de Comp„e van Capitein Paspasteijk

vier Sipais mitsgaders op het scheepje de Ionge Orangeboom

van de Comp„e van den Capitein Luitenant Roegnassinkkeen

Sipai

§ 12. Nadien het regenagtig Saisoen veel hinderaar

’t werk toebrengt: ben ik genoodzaakt geweest de wagt vreije lus„

„ropeesche Militairen aan het applanceren van de oude vor„

„tificatien te stellen mits aan hun betaalende drie strs daags

en om zoo veel mogelijk te voorkomen dat ze niet ziek

worden, de tijd van te werken bepaald van 's morgens te hes

tot negen uuren, en 's namiddags van vier tot Zesuwven

§ 13. Aangezien op de bark de Eensgezendheid gel

Constapel is en den Luitenant Gezaghebber daar van zy

Verlegenheid