closeTerug naar inventaris

Transcriptie

457

onder haar is en die ik op een zagte wijze zoek bij te leggen

zoo lang ik de Daghuurders nodig heb en niet in staat ben„

1„

haar te betuigelen.

§ 26 Belangende de inlandsche zaaken heb ik niets

te bedeelen, als dat sulthan Machmoet zig nog te Pahang

onthoud, dat de Boegineesch Capitein Bakka het gezag op„

het Eiland Lingen heeft en de van hier geweken chinezen ko„

daar aanhoud zonder aan iemand te permitteeren weder her„

„waarts te keeren, dat volgens het zeggen van de meeste Chi„.

1

„neezen de gemelde koning Machmoet zijne gereinsdheid zo

kunstig heeft weten te speelen dat wanneer hij in het najaar

van 1786. van hier na Malacca vertrok hij gelijk tijdig een

zeeker Maleijer genaamt Talip naar het Hanonsche Rijk ge„

„zonden heeft, om die roovers onder het doen van groote be„

„lofte hier te roepen en dat hem zulks na dat Compagnies

Bezetting Riouw had verlaaten door de ingezetenen zouw zijn

te last gelegd

§ 27. Bij mijn voorgaande adviesen van den 6. dezer

§ 6. abusietlijk voor 140. Chineesche Arbeiders â 5. Rd„s oedee

's maands Rds. 750. gesteld hebbende verzoek ik Uwel Edele Gestr:

en WelEdelens deze begane misslag gelieve in te schikken en

mij te permitteeren hier te berigten dat tans 200. koelijs aan

het werk heb.

§ 28. De met de kotter Iava aangebragte eene kas met

Amphioen uitverkogt zijnde beginnen de Chinezen reeds daar

aan gebrek te lyden, waar om gehoorzaamst insteer eene spoe„

„dige Compleete voldoening van het verzogte bij Eijsch van den

6. hujus en die van heden

§ 29. Aangezien de naare situatie van deeze verlaaten

plaats en de bekrompen omstandigheid waar in ik verseer om

buiten kosten van de Comp„e een honnet bestaan te vinden

ben ik genoodprangd Uwel Edele Gestr: en WelEdelens favo

rable

en