closeTerug naar inventaris

Transcriptie

441

§ 34. Met den voormelden hoeker laat ik aan de or„

„dre uwer Wel Edele Gestr. en WelEdelens overvaaren een

Jong vrouwspersoon genaamd genaamd Paija van Sumbau„

„wa zijnde een geweezen Slavin van den gesneuvelden Ana„

„choda Tjada umbauarees Hoofd van het op den 23. Sep„

„tember a: p: na een herig geregt verlaaten en vervolgens

overmeesterd vaartuig hetwelk van Samarang hier geko„

„men is

Met de diepste Submissie hebbe ik de Eer te zijn.

/onderstond:/ Wel Edele Gestrenge Heer en Heeren /:Lager

uwer Wel Edele Gestrenge en WelEdelens Onderdaanige

Dienaar /getekend:/ D. Riehde, /in margine:/ Riouw den

28. Februari 1788.—

Wel Edele Gestrenge, Groot Agbaare Heeren

Op den 19 deezer had ik de Eere Uwel Ed. Gestrenge Groot Agtb;

venerable missive te ontfangen waar in mij de ontslaaping onzer Ca„

„pitein Commandeur te kennen gegeven wierd

Ik kan dan niet manqueeren om Uwel Ed Gestr:, Groot

Agtb. voor de gegevene Communicatie, als teffens gelukwen„

„sching aan mij in dit voorval tot mijn Grootst Leedwezen

geschied) mijne dankbetuiginge te doen hopende in staat te

mogen zijn, mijne klijne vermogens zoodanig in ’t Werk te

houden als met uwel Edele Gestr: Groot Agtbgedagten,

mag overeenstemmen, en tot genoegen zijn.

Den Hemiel willende biddten dat uwE bestieringe

insgelijks als mijne wensche zij dat ze met alle voorspoed

verzegeld en bestendig blijven

Ik hebbe de eere om met Hooge eerbied te zijn /onder

stond:/