closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vlijvende voor het overige na groete

(onderstond) uwE. Goede Vriend (Getekend) L. G: de Bruijn, (in marg„

Malacca in het Casteel den 22. October 1787.

Aan den Capitain ter Zee

Arie Simonse koek

Commandant van Comps. Lee„

„magt op de reede van

Riome.

riif

Manrafte, Proome,

De pantjallang Volitou, die weder naar Riauw vertrekt

ons aangebragt uwE. Schrijvens van den 18. October laastleden, bena„

de duplicaaten van uwE. brieven, gedateerd den 20. en 26. September

„voorens.

Aangenaam is het ons geweest uit dien van den 20. Septer

waar van het origineel tot heden agterblijft, te verneemen, dat bij

aankomst te Riouw 'er nog eenige vreemde Natien, nog Boegine

meer waren, nog zelfs met de sulthan en zijne Grooten

Wij approbeeren dat umE: van de gevonden manschappen op

twee baloos, welke 's ragts tusschen den 25: en 22. September b7

de rivier wilden loopen, dog door den Gezaghebber van de pant

„lang Bliton daar in verhinderd, en aan uwE gezonden war

den Chinees losgelaaten, dog de zeven inlanders, die voorgaven onde

„nen van den Sulthan te zijn, in verzekering genomen heeft

gelasten