closeTerug naar inventaris

Transcriptie

157

gelasten Umb: om de laastgemelden, bij occasie dat Comps. vaartuigen

retourneeren, op twee van dezelven verdeeld herwaarts te zenden, be„

„nevens hunne wapens en hetgene verder niet alleen in de voorschreven

twee baloos, maar ook agterhaald is in het op den 23. September

na een hevig gevegt verlaten en vervolgens overmeesterde Boegi„

„neesche vaartuig, laatende ons te gelijk toekomen duudelijke No„

„titien van die goederen, waar bij ook moet worden bekend gesteld

op welken dag de vaartuigen, waar in men dezelve goederen ge„

„vorden heeft, in beslag genomen of overmeesterd, en wee Na„

„godas of Gezaghebbers daar van geweest zijn.

Onder tutschen is het ons leed, dat in het zoo even gemelde ge„

„regt aan onze zijde een Matroos gesneuveld is; mitsgaders elf man en

daar onder drie zeer gevaarlijk gekwetst zijn; En dewijl zulks,

volgens particuliere berigten, veroorzaakt is door dat de maij„

„schap van de twee naar het Boegineesche vaartuig gezonden

schuuken daar op was overgestapt, zonder dat zij dies Sterkte

kinden, recommandeeren wij uwE. om de Gezaghebbers van de

gewapende schuiten, die voortaan uitgezonden worden, op het ern„

„stigste te gelasten, dat zij zig niet zoo roekeloos meer waagen.

De Priefter Heintje Bakker, waar van amb. brief van

26. September spreekt, is hier niet, nog ook bekend.

De aan land gevonden gekwetste Boeginees van het meerge„

„melde overmeesterde vaartuig moet even als de zeven anderen her„

„waarts gezonden worden.

Orgeagt uwE. mistrouwen omtrent de Riouwsche Chineeschen begeeven wij

dat uwE. hun ongemoed zal laaten, mits egter zoo veel mogelijk zorgende

dat zijde rijst, die aan hen verkogt wordt, niet naar den vijand vervoeren.

hij