closeTerug naar inventaris

Transcriptie

173

Wel-Edele Gestrenge Heer

Den Wel-Edelen Gestrenge Heer

Pieter Gerardus de Bruijn,

Gouverneur en Directeur van Malacca

De ondergetekende Capitain van het Comps. schip Huisduijnen, hebbe

de eer uwe wel-Edele te communiceeren, als dat ik op den 19. Septem„

„ber met mijn onderhebbende bodem en de bark de Eenfgezindheid

en de twee pantjallangs 's morgens ten half tien uur ter reede

van Riouw gearriveerd ben in een goede welstand, vonden al„

„hier geen schepen ofte vaartuigen leggen, zoude opstond het mede

gegevene Chineesche vaartuig aan land op uwe wel-Edeles ge„

„eerde orders om te verneemen ofte daar nog eenige van het

gespuijs zig mogte ophouden ofte eenige andere Natien, den

20. 's morgens om zes nier quane Capitein Chinees aan boord, verston„

„den van dezelve dat dr geen Boegineeschen nog eenige vreemde

Natien zig ophielden op Riouw, maar dat somtijds nog wel

van het gespuijs op de reede met enkelde klijne vaartuigen ko„

„men zoo als voor agt dagen is geschied, dat zij een sloep van de

Iavaanen hebbe weggenomen, gemelde Capitein Chinees heeft ook

bekend gemaakt als dat de zulthan met al zijn volk, na dat

zij alles gevenueerd hadden Riouw verlaaten hebbende als Radja

voua en Radja Heintje Mofo, Twee honderd van de rijkste

Chineeschen met de Boegineeschen mede gegaan volgens zeggen van

Capitein Chinees naar het Eiland lingen vertrokken, hebbe zelfs

de planken en dakke van de huizen mede genomen, alhier waaijd

tot