closeTerug naar inventaris

Transcriptie

tot nog toe geen hollandsche vlag zal niet mankeeren om heden middr

dezelve te laaten waaijen op den berg: Tanjong Linang, wat mijn langdun

„rende rijs belangd naar Riouw is veroorzaakt door contrarie winden

en tegen Stroom.

Den 31. Augustus ontwaarde vier oorlog schepen onder Com„

„mando van den Wel Edelen Gestrengen Heer Willem Silvester, gu

ik als doen naar den Commandant om Uwedeles geëërde orders te ve

„toonen naar dezelve vertoond te hebben vervoegde ik mij weder

naar mijn bodem om de rijs te vervorderen voorts heb ik geduu

„rende mijn reijs niets ontwaard dan eenige kleijne vaartuig

en 's nagts verscheiden vuuren onder de wal.

Weeten Uwedelen Gestrenge Heer niets uwEdeles attentie waar

„dig te melden en verhoope hier mede aan uwedeles geëerde order„

hebben voldaan, waar mede de eer hebbe mijn met schuldige eerbied

te noemen.

(Onderstond) Wel-Edele Gestrenge Heer, (Lager) UwEdelen onder

„daanige en gehoorzaamen Dienaar (Getekend) A. S. Koek, (in mar

„gine) Achum aan boord op het Comps. schip Huiskuinen leggende ter

reede Riouw den 20. September 1787.

Wel Edele Gestrenge Heer

Den Wel- Edelen Gestrenge Heer

Pieter Gerardus de Bruijn,

Gouverneur en Directeur van Malacca

De ondergetekende Capitein van het Comips schip Huifdinnen

hebbe de eer uwedele te berigten als dat bij het hijze van de wde

den