closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Den 23.

Den 26.

4709

„melde Chinees heb ik onder berutting van den Eerste Capitein Chinees

aan de wal gegeven door dien denzelve ziek was.

Jn de agtermiddag om vier uuren zien een vaarting in het zinde van ons

Tstelde zijn cours op ons aan om vijf uuren zien dat hetzelve een hol„

„landsche vlag en dito geus liet waaijen, zoo als wij ook deesen, om

zes uuren het vaartuig sterk genaderd zijnde, deesen als toen zijn

van verkenning maar hetzelve beantwoorde het niet, schooten als

toen een schot zonder scherp om hem te doen ankeren, maar het„

„zelve kreunde zig daar niet aan en kwam hoe langer hoe nader„

schoote als toen drie schooten met scherp als voor hem over en een

agter hem om, stelde direct zijn Cours naar het Riouwsche rivier,

alwaar de Twee pantjallangs kort bij lijde, zoude de gewayrende

sloiven naar hem toe om te verneemen of het vriend of vijand

was, als mede waar hij van daan quam, de twee sloepen bij

hem op zijn komende, vraagde wie of het was daar op hij ten

antwoord gaf Heintje Bakker, den Officier zijde dat hij mede

naar boord moest gaan, waar op zij ten eerste reepen makaan

Sirie en begonnen sterk te vauren en te gooijen met assagayen

waar bij de Sergeant genaamd Godlop Fredrik Siets Zwaar ge„

„quetst wierdt toen begoning wy eerst te vuuren op gem: vaartuig

als ook de twee pantjallangs, terwijl men toen dendelijk kon

zien en hooven aan hun taal dat het Boegeneeschen waren het gevegt

duurde van zeven tot twaalf uuren, hij zette als toen op de wal

en hebbe het vaartuig verlaaten, naar een hevig geregt aan wederzijden

bevonden een Matroos verlooren en elf gequetste waar onder drie die

zeer gevaarlijk zijn.

zoude de gewapende sloep en boot naar de wab om water te haalen

voor