closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Hoer zig zoude vermeed hebben van een Boegeneesche mijd en tw:

Jongens te hebben benaderd welke van het vaartuig dat op der

23. September 1787 door ons genamen, en aan de wal ge

„vlugd waaren. waar op ik aan den Capitein Hoea zegger

dat de gemelde mijd en Twee jongens bij mip aan boord dien

te zijn, als toer gem: Capitein Hoea zijn praauw aan

zende dezelve te haalen en des anderen daags morgens de

praauw aan boord komende zonder mijd ofte jongens mede

te brengen. daar op gemelde Capitein Hoea met zijn praauw

land gaande om meergem: mijd en twee jongens te haalen, ma

tot nog toe hebbe dezelve niet bekomen, en om aele ongelegen

„den voort te komen, zoo hebbe hetzelve niet nader onder

„rod.

Voorts met zonderlings aan uwel-Edele Gestr: te melden,

zoo hebbe de eer van Uwel-Edele Gesw. in dit reeds begonne

Nieuwjaar toewenschenden uwel- Edele Gestr. benevens Hoog Ge

Eerde Gemalin en verdere familie, de gunst des Allerhoogsten, a„

deeze neeme de vrijheid in Uwel-Edele Gestrenge aandenking

recommandeeren dien zig noemd.

(onderstond) wel-Edele Gestrenge Heer (Lager) Uwel Edele

Gestrenge onderdaanigen Dienaar (Getekend) A. S. koek (in

margine) in ’s Comps. schip Huisdinnen den 2.

Januari 1788.

Aan