closeTerug naar inventaris

Transcriptie

457

Jan den Wel-Edele Gestrenge Heer

Pieter Gerardus de Bruijn,

Gouverneur en Directeur

der Stad en Fortresse

Malacca

Wel Edele Gestrenge Heer.

De vrijkend neemende uwel- Edele Gestrenge bij deezen te melden

als dat op den 4. Ianuari de eer hebbe gehad uwel-Edele Gestr. mis„

„sive, benevens den toegezondene randzoenen per de pantjallang

Philippere te ontvangen, daar uit Uwel Edele Gestr. orders verstaan

en op moment, bij de aankomst van het Esquader onder commando

van den Wel= Edelen Gestrengen Heer F: I. wierts aan denzelve geob„

„serveerd, als mede de contanten, te rijst en amphioen afgestaan aan

den Wel-Edele Agtb: Heer David Rulde waar voor behoorlijke

quitantie hebbe ontvangen.

Voorts zende over per de bark de Eersgezindheid gecomman„

„deerd door den Luitenant C. de Harder drie arrestanten van een der

twee klijne baloos, welke door den Gezaghebber. I. L. Keer op den 22.

September bij mij aan boord zijn gezonden, en gearresteerd, dewijl zijn

voorgeevende onderdaanen van den sulthan te zijn, komende van

lingen alwaar den Sulthan volgens haar gezegden zig ophield.

voor het overige niet zouderlings aan uwel Edele Gestrenge

te melden hebbende, zoo hebbe de eer mij met alle Hoog agting en

respect te noemen,

(onderstond) Wel-Edele Gestrenge Heer (Lager) uwe wel

Edele