closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„waarts komen benevens den bij uw E bescheiden Tam„

dog daar en tegen by uwE aangehouden worden de

dat kieltje overvaarende Tamboer en drie soldaate

bij eene Ligste van het soldij Comptoir, nominatimn gen

De klagten, die hier door vier Riouwsche Dosert

zyn voorgebragt, hebben ons aanleiding tot zoodanig ond

„zoek gegeven als de hier nevens gevoegde ordonnancie

„helst. wy gelasten uwe derhalven om daar aann

uwE best onthoud te voldoen en blyven na groete /om„

stond/ uwe Goede vreenden /was getekend/ P G de Bruig

A: Coupirus, I: A: Henzel, P: Thierens/ R: B: Hoim

van Lapendrecht, H: I: Weederhold d G: Baumgart

Peet /in margine/ Malacca, in het Casteel den 3 Mai 178

Aan den vaandrig militair Codhari Diedenho„

mdandant Jan: Comps Berzetting

op

D

erd

Verzaame, Vroome

De Contanten en andere benoodigd heeden by den m

uwe brief van denn 21 Mai laastleden ontvangene E

gevorderd worden voldaan met de naar derwaarts vertre

„de pantjallang Bliton

De vijf soedaaten die met den sidert varm

den vier Corporaal welter op brandwagt leggende, zig

daar geabsenteerd hebben, dog sedert agterhaald en met

pantjallang de Phicippina opgezonden zijn hebben

laaten afstraffen hoewel niet naar verdiensten den

zij voorgaven doorgemelden welter vereeid te zign

dit door zyn omkomen niet kon onderzogt worden

om hunne plaatzen en die van de oldaaten

Lemerd