closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Sulthan Moeda zal te vooren koomen bij de hier naer

afgezondene brieven van den Heer Commandant en Ches

zijnde

over de in deeze gewesten Nederlandsche oorlog schepen

Ondertusschen bieden wij onzen vriend ten blijken

van Comps opregte vriendschap aan

2.– lb nooten- musschaaten

2. garioffel - nagelen en

2 p„s donderbussen

Geschreven in de Fortresse Malacca den 18 October 1787

/was getekend/ P: G: de Bruijn.

Aan den Vaandrig militair Gorthart Diedenhore

Commandant van Comps. Bezetting

op

Lera

Eerzaame Vroome

p uwe brief van den 2. courant, met de gallowet de Con„

„cordia en den ligter de Haas aangebragt niets anders te re„

scribeeren hebbende, dan dat wy het door uwE gegeeven ant„

„woord, op de vraag van Sulthan Moeda na den persoon van

den Wel Edelen Gestrengen Heer Commandant en chef van

's Lands schepen Willem Silvester, en hoe de Sluikerijen in tin

best te ontdekken en tegen te gaan, zoo wel goed keuren al

de aanhouding van de pantjallang Malaijoe, laaten wij

deezen dienen ten geleide van het Cognoscement der in de

galei de Griffioen voor Comps. Bezetting geladen behoeften,

en ter communicatie teffens dat de geeischte 3000.-. sp: realen

UwE toegezonden zullen worden met 's Lands fregat: van

Oorlog Scipio dat op den 24. deezer naar Lera staad

te vertrekken.

Bij