closeTerug naar inventaris

Transcriptie

207

Aan den Vaandrig militair Godhart Diedenhoven

Commandant van Comp„s Bezetting

te

Lera

Eerzaamd, Vroome

Genoodzaakt geweest zijnde om den hoeker Katwijk aan Zee die

wij naar Lera dagten te zenden, daarentegen zoo wel als de

pantjallang Malaijoe te emploijeeren tot den overbreng naar

Riouw van eenige bouwmateriaalen laaten wij UwE met de

Galei de Concordia, die wij ten eersten te rug verwagten omze

naar Batavia te depecheeren, toekomen de contanten en

andere benodigdheden, door uwE gevorderd bij den nevens

uwE brief van den 11. Ianuari laastleden ontvangenen

Eisch, en daar mede overvaaren den soldaat Ian Pieter

Solaar om te dienen in plaatze van den naar herwaarts ver„

„losten soldaat Andre Ledecha van Parijs; terwijl de Sol„

„daat Johan Ober van Frankfort in gage verbeterd is tot

ƒ 16.—

De rantzoenen aan de pantjallang Malaijoe voor de

komste ginder van den ligier de Haas verstrekt kan UwE

bij de specificatie van de maand Ianuari opbrengen.—

De aan ons gezonden brief van den Koning is niet aan den on„

„dergeteekenden Gouverneur gerigt, maar wel aan den op den

4. deezer overleeden Heer Capitein commandant van 'S Lands

Esquader

10

119

eeder

n

n

12