closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aldus getranslateerd volgens opgaave van Codja Machomnt

Malacca in het Casteel den 25 Februarij 1787 /:lager/: door men

/was getekend:/ J„ van Haak Eyklerk

Translaat Maleitsche Missive geschr„

„ven door den Koning van Pera Sucthan

Alaedien Mansoer Cha Iskandar Roeda

aan den wel Edelen Gestrengen Heer Gou„

uverneur en directeur der stad en Fortresse

Malacer nevens den Raad

Inleiding naar gewoonte

handzende ik een vaartuig, naar Malacca, waar op

als nagoda zig bevend den Maleijer Paffar om mijnen vriend

en zijnen Raad te ontmoeten

Ik verzoeke mijnen vriend mij met twee vaaren

fijn buskruid te willen gerieven voor dies kostende

Wijders verzoek ik myn vriemd de Nagoda als hyj

zijne laading van de nandgezet heeft en daar en tegen

andere hier gewiede waaren ingekogt zal hebben hem

dan Zoo spoedig immers doenlijk dit heem te willen

depecheeren, waar mede ik teffens hoope goede tyjding

zullen

van mijn en vriend te ontvangen

Ten Teken van waare vriendschap bied ik mynen

vriend tot een geschenk aan drie schuiten tens ter

zwaarte van zes en negentig katjes, met verzoek het zelve

accepteeren.

te willen depeebaeren

Shamat

St

Geschreven op den 12„ dag van de maand Ravoi- il

Agel: in het Jaar 1201 zinde den 1 Februarij 1787 / daar

onder/ Aldur getranslateerd volgens opgave van Codja

Mahomet, Malacca in het Casteel den 28 Februari

1787 /lager/ door mi / was getekend / I„b van Haak Ogfluk

Aan den wel Edelen Gestringe Heer.

Pieter Gerardus de Bruijn

Gouverneur

9