closeTerug naar inventaris

Transcriptie

chon

245

Gouverneur en Directeur der stad en

Fortresse beneevens den E Raad aldaar

WWel Edele Gestrenge Heer

en E: Heeren

P„r De Pantjallang de Phieippina uwel Ed Gesor: Missive van

den 24 Maart hebbe wel ontfangen Neffens 3.000 p:s sp: reaalen

Een kist met Amphioen en soodanige goederen als dies Factuur

heeft aangetoond

De Corporaal Fredrik Margraaff: blijft uwel Ed Gescre

ootmoedigst Dankbaar voor de aan hem beweisene gunst tot

Corporaal

De Cannonnier Twee soldaaten en vier Busschieters

zin gesond en welhier aangekomen, en gaan wederom te

rug Een Corporaal Een Canorier, Een soldaat en vier Bus„

„schieters in steede van de aangekomene, zoo als hier Nef„

„fens gaande Naamlijst zal aantoonen

De sergeant Godlieb Fredrik Dietz en Soldaat

Willem welkens verzoeken zeer Needrig aan uwel Ed

Gest„n om haare verlossing van hier Na Malacca

Die Mij toegesondene 131 spsrealen hebbe behoorlik

aan den Laramana afgegeeven

volgens ordres van uwel Ed gestr: uit Missive van den

30 Ianuari heeft den ondergeteekende Eene hegt en sterke

schepprauw tot het doen der brandwagt en gekogt voor 24

spreaalen, en de steenbok behoorlyk op de wal onder eene

loots met atap gedekt geborgen vermits het meeste gedeelte

van de alhier gehad hebbende Medicamenten verbruikt zin

10

zoo neeme de vreijheijd uwel Ed Gestr: Een Eisch der benoodig

„te hier meede over te senden verzoeke dat mij daar meede

mag gerief worden, want de koorsen vermeederen daage„

„lyks tans by de Bezettelingen en zonder Medilynen

konnende den Nootlydende geene behulpsame hand ge„

„boden worden

Den 40: April Smorgens Kwaam de Gezaghebber van

ij

eede

in

Por„

8

30

1a

: