closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Translaat Maluitsche Missive geschre„

„ven door den koring van Pera Sulthan

Alamidien Mansoer Cha Iskandar

Moeda, aan den wel Edelen Gestrenge

Heer Gouverneur en Directeur deezer stad

en Fortresse nevens den Raad ontvangen

den 16 Augustus 1787

Pa Gewoont in deijding

Mits deezen maak ik bekend dat ik dit Jaar veel

verlies heb geleden betreffende mijne belofte aan de Com„

„paijniee, en dink dat dezelve ook verlooren heeft

Ik heb den Commandant der bezetting gevraagd wat

de reden daar van was, op dewelke hij mij ten antwoord ge„

diend heeft dat er rykelyk gestoolen word ik weet niet

waar om dat ze dat doen, weshalven geef ik myn vrieme

daarvan kennis, een mijner volkeren heeft nu eenigen

tyd geleden gestodlem, de Compagnie heeft toen het be„

draagen van het gestoolene van zijne middelen doen

uitkeeren, ik heb laast ook een dieflaaten van gen

en dooden dog inplaats dat zy daar van een afschrik

zoude krijgen wierd het nog erger en het verlies groott

immer; wat ordeeld nu mijnen vriend het best te zullen

weezen om zulks tegen ten gaan terwijl ik niet weet

wat te moeten doen als eenlyk dit aan mynen vriend

gedefereerd te laatenik verzoeke hier op spoedig en

favorabel antwoord te mogen erlangen

Niets ten teken des levens hebbende als vier schun„

„ten tens die ik verzoeke te willen accepteeren

Thamat

Geschreven op den 17=de dag van de maand Suwal 1207

Sijnde den 2 Augustus 1787 /daar onder / Getranslateerd

volgens opgaave van Codja Mahomet Malacca in het

Casteel den 17 Augustus 1787 /lager / door mi /getekend/

J„s van Haak Egklerk

Aan