closeTerug naar inventaris

Transcriptie

223

Van den wel Edelen Gestr: Heer

Pieter Gerardus de Bruijn

Gouverneur en Directeur der Stad, en

Fortresse B H

benevens den Raad van Politie aldaar

Wel Edele Gestrenge Heer

en E Heeren

De ligter de Haas en de Gallowet Concordia den 13

September alhier zynde gearriveerd waar meede wel ontfangen

uwel Edele Gestr: gevenereerde letteren van den 7. September

Niffens 1000 spaanse reaalen en Eenige benoodigheden als

dies Factuur heeft aangetoond

Volgens uwel Ed gestr: orders heb de kas amfoin voor

300 sp: reaalen verkogt, voor de aangekomene twee Cor„

„peraals drie gemeenen en Een Busschieter gaan wederom

Een gelyk getal te rug volgens hier Neffins gaande Naam„

„list zal aanwizen

Tot het passeeren van publicque Actens volgens het

ontvangene Formulier van uwel Edele Gesta hebbe den

Sergeant Barend Spiek beeedigt

by deeze goede maande roll zijn tien Mante min op

gebragt volgens haare opgave waar van de Eer hebben uwee

Edele Gestr: Een lyst aan te presenteeren

Ik verzoeke zeer ootmoedigts aan uwel Edele Gestr:t:/

dat het zelve op het soldy Comptoir onder soekt word, want

ik hadde haast een opstand daar door in het fort gekregen

van het volk, die Menschen moeten sig bi 't werken zeer

Nber alhier behelpen en vald zeer hart dat hun Nog

zoude worden te kort gedaan alnmeede verzoeke

dat hun het te min opgebragte by eerste occasie mag

toe gevoegd worden

Doen de gallonet Concordie hier voort fortis

gearriveert

30

12

eede

n

o„

i

1a

k: