closeTerug naar inventaris

Transcriptie

239

Nay den Wel-Edelen Groot-Agtbaaren Heer

.

Willem Silvester

Commandant en Rhef over 's Lands in

Indie zijnde schepen van oorloge

Wel Edele Groot-Agtbaare Heer,

Ik geef mij de eere van Uwer Wel-Edele Groot-AytE. hier

nevens tot speculatie aan te bieden een Extract uit mijnen aan de

Edele Hooge Regeering van Indie te Batavia geschrevenen

en met de paquetboot de Lostlooper afgezondenen aparten

brieff/ van den 29. September laastleden, inhoudende mijne be„

„derkingen over Riouw, zoo als die te vooren waren gecommu„

„iteerd aan en geavoueerd door Uwe wel-Edele Groot-Agtbare.

Op dezelve heb ik wel tot nog geen antwoord; dan, daar de

Hooge Regeering bij eenen op den 2. November ontvangeren

aparten brief van den 24. September aan mi defereert om

„net overleg van Uwe Wel Edele Groot-Agtb. zoodanigten op„

„„zigte van Riouw te handelen, als met Comps. meeste voor„

„„deel en veiligheid, naar de omstandigheden, waar in de

„zaaken zig zullen bevinden, geraden zal worden geoordeeld,

in vertrouwen dat de aanzienlijke magt, die hier (door de

„komste van 's Lands en Couyrs. schepen onder Uwer wel- Edele

Groot-Agtb. bevel) aan handen zal zijn, mij volkomen in

„staat zal stellen om zoodanige schikkingen te maaken,

als