closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„als ter bereikinge van het oogmerk zullen dienstig weezen, vermeen

ik, onder correctie, dat men, op deeze qualificatie en om de bij mijnen

gemelden brief aangevoerde redenen, Riouw zonder uitstel weder

zoude mogen en moeten in possessie neemen, om niet alleen het

verder verloop van de daar gezeten Chineeschen te prevenieeren

maar ook de uitgewekenen van die natie en andere welmeenen

„den weder derwaarts te lokken, ter bevolkinge van eene plaat

„ze, die van geene kleine aangelegenheid voor de Compagnie

moet worden geconsidereerd.

Staa mij derhalven toe, mijn Heer, uwer wel-Edele Groot

Agtb. bij deezen onder het oog te brengen en in overweeging te

geeven hoedanig men daar omtrent zoude behooren te werk te gaan„

Ik denk dat Soengi Riouw, (de spruit, waar door de Solotsee

of eigenlijk de Hanongsche roovers binnen Riouw gedrongen

zijn,) en des noods ook Soengi Iang, die agter Tanjong Linang

om sbroomt, toegedannd, of, terwijl zulks geschiedt, met ste

„pen en vaartuigen bezet, op Tanjong Linang of elders eene

met Casines en aarde geërigeerde borstweering aangelegd, en 'er

bekwaame lootzen ter lijfberginge van de Troupes opgesla„

„gen zijnde, zij zig daar zouden kunnen legeren tot dat desen

„sliver Corten, die men absolut noodig heeft om zig voor de

aanvallen van de gemelde en andere roorens te beveiligen, ge„

„bouwd zijn, mits dat ter haarer bescherminge in het zinder en

noorder caraal, zoo mede voor den mond der groote rivier van

Riouw schepen en vaartuigen geplaatst worden.

De Vrouwes, die ik ter provisioneele bezettinge van Riouw

zoude kunnen emploijeeren, bestaan. in twee honderd negen en

tagtig