closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in de nabijheid van Riouw genesteld is, en het gespuijs, dat zig elder„

omtrent de eilanden de Doerioens ophoudt, daar niet zouden kunnen

ingesloten, geattaqueerd, en met hunne vaartuigen uitgevoerd

worden ten einde zulks dan, hoe eer, hoe liever, te effectuie

„ren, dewijl zij anders door hunne iitrustingen ten zaroof

het vaarwater tusschen Riouw en Malacca bij continuatie

zouden onverlig maaken voor de Smalle handelaaren.

Ik hebbe eere van met de volmaaktste hoogagting te zijn,

Onderstond) Wel-Edele Groot= Agtb. Heer, (lager) Uwer wel Edele

Gestr: zeer ootmoedigen en gehoorzaamen Dienaar (Getekend) D.G.

de Bruijn (in margine) Malacca in het Casteel den 14. December 1787.

Aan den Wel-Edelen Groot- Agtbaaren E Heer

Willem Silvester

Commandant en chef over 's Lands in

Indie zijnde schepen van oorloge

Wel Edele Groot-Agtbaare Heer,

De Vaandrig Godhart Diedenhoven, Commandant van Compa

Bezetting te Leva, heeft bij zijnen brief van den 2. huijus aan mij

en den Raad gecommuniceerd, dat na lecture van de Brieven, die uwe

wel Edele Groot-Agtb: onlangs op mijn verzoek de goedheid heeft

gehad van aan den koning des gemelden Rijks, en zijnen bmeden

Sulthan Moeda, over den clandestinen vervoer van ten naar

oeloe