closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Gestr: vas opmerken, dat de Koning van Pera verpligt is om al het

tin, hetwelk zijn land voortbrengt, aan de Compagnie te doen beveren

met seclusie van anderen, dog dat het grootste deel van den inzaam

sedert, eenigen tijd door slinksche wegen naar zoeloe Pinang (een eland

voor queda leggende, hetgene de Engelschen nu in posseisie hebben

vervoerd wordt; En dit moet het onderwerp zijn van Uwer wel

Edele Gestr. conferentie met den Koning en de Rijksgrooten, wan„

„naer uwe wel = Edele Gestr: ten Hove verschijnt.

Op de klagten over den gemelden smokkelhandel, waar mede

uwe Wel Edele Gestr: het gesprek zoude kunnen aanvangen, zal

de koning ongekwijfeld voorwenden, gelijk Hij aan my gedaan

heeft, dat Hij niet in stant is om dien te beletten; dog

Uwe wel- Edele Gestr. kan hetzelve wedterleggen met een ver„

„toog van de onwaarschijnlijkheid, dat ’s Konings onderdaanen zig

vermieten zullen in vilipendi van zijn verbod ten te sluiken

zoo zij daar in niet gestijfd en geprotegeerd wierden door zul„

„ken van zijne Minsters, die hun eigen particulier belang

boven dat van hunnen Vorst en het Rijk behartigen, en hoe

noodig het dus is zig niet met futile uitvlugten te behelpen

maar de ernstigste middelen in het werk te stellen, waar

door kan worden weggenomen het ongenoegen, aan de Compagnie

gegeven door de geduurige overtreeding van een Contract, het„

„welk zij van haare zijde heiliglijk onderhoudt.

Bijaldien de koning uwer Wel- Edele Gestr: mogte

tegenwerpen, dat de Engelschen op Poeloe Linang agten veer„

„tig op. reaalen voor de baar tins betaalen, daar de prijs bij de

Compaanie maar twee en dertig zulke reralen is, en overzulks

verzoekt