closeTerug naar inventaris

Transcriptie

253

verzoekt om verhooging van dien prijs, gelieve uwe wel Edele Gestr:

daar op te antwoorden, dat uwe wel Edele Gestr: niet gelooven

kan, dat de Engelschen, die de baar tens voor een en vijftig

sp. reaalen verkoopen, dezelve voor agt en veertig zullen inhan„

„delus, dewijl zij dan geene terakkende wiust zonden hebben om

in dat articul te blijven negocieeren, dog, indien het al waar is

dat zulks werkelijk plaats vindt, men het niet anders kan aan„

„merken, dan als een lokaas om de Levaëers van den handel met

de Compagnie af te trekken, dat zijn, zig daar door laatende

verladen, zoo dra de Engelschen hun oogmerk bereikt hebben, gewaar

zullen worden, dat zij bedrogen zijn, nadien de Engelschen hun dan

veel minder als de Compagnie betaalen, en hun die hulpe nuu„

mer bewijzen zullen, die zijn van de Compagnie genieten; dat

de koning zig zeer abuseerd net te denken, dat de baar tuns aan

de Compagnie maar twee en dertig sp. reralen kost, dewijl heb

Smeldverlies; en het onderhoud, zoo wel van eene Lost te Leva

tot bescherming van den koning en zijne onderdaanen, als

van vaartuigen tot den afhaal van tin, den prijs van dat

mineraal zoo hoog doen steigeren, dat de Compagnie er weinig

meerder voordeel op heeft, dan op het tui van Slangevoor en

Rombouw, hetwelk voor agt en dertig sp. reaalen hier geleverd

wordt; dat de Compagnie 'er zelfs voor eenigen tijd schade

op geleden heeft, dog egter bij de bedongen betaaling gebleven

is, om het Contract gestand te doen, en dat de Koning van

zijne zijde ook zoo billijk behoorde te weezen van geene prijs

verhooging te pretendeeren, schoon de Compagnie nu het tin

duurer dan bevoorens verkoopt; dat uwe Wel Edele Gestr:

rig