closeTerug naar inventaris

Transcriptie

531

De ondergetekendens hebben de eere int Last ter requi„

„sitie, en ingevolge hunne Commissie, deswegens ontvangen, van

den Wel-Edelen Gestrengen Heer Engelbertus Lucas, zuiterand

Collonel en Capitein ter zee Commandeerende 's Lands Tregat

van oorlog Leijrio, eerbiedig van berigt te dienen.

Dat, na zij Gecommitteerdens, Donderdag den 4. deezer

'S morgens cerca zes uuren gearriveerd waren bij of omtrent

de wooning van den Koning van Zerach, zig vervoegd hebben

ter plaatze en alwaar men gewoon is halte te houden ten

eende om audientie bij gemelde koning te obtineeren.

voorts, tig daar op direct hebben doen aanmelden, door

des Konings schrijver Baijanolla dewelke hij retour aan ons„

ten antwoord bragt, ’t was goed, de koning zoude zig kleden,

en ten receptie gereedmaaken.

waar na, wij circa 9. uuren ceremonieel wierden afge„

„haald, en ten hove geintroduceerd zijn geworden iit hoofde

van de bij ons hebbende Compagnies missive.

6

Gaf den Vaandrig en Commandant Godhart Dieden„

hoven de missive ontvangen van den Wel-Edelen Gestrengen

Heere E. Lucas over, en na dezelve geproduceerd geleezen, en

aan alle de andere ter resie, en Lecture gecirculeerd was, en

onder hun Lieden daar over gebesoigneerd zijnde: wierd

door den gemelden Goehart Diedenhoven, en hunne zaal, aan

den koning van Perach en zijne Rijksgrooten de redenen,

onzer komste te kennen gegeven.

hier in bestaande.

Dat wij Gecommitteerdens gelast waren, den Koning en de

gezamentlijke