closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gezamentlijke Rijksgrooten deezer Vergadering, int Naam

ende van wegens onzer Commandant E. Lucas te complimen„

„teeren:

Dan dat zijn Wel-Edele Gestrenge niet konde nog wilde

ontvijnzen, zeer gepurprineerd te zijn, dat zijne Hooghed hadde

kunnen goedvinden, zonder daar bij in aanmerking te neemen, zijne

aanzienlijke qualiteit, als zijnde Commandant, van eer der

'S Lands oorlog schepen deezes Esquader representeerende, dier„

„halven, Ingevolge zijne Ambassade den Souverain der Ver„

„lenigde Nederlanden, om op deszelfs verzoek van ten Nove

te worden geadmitteerd, hij Koning van Perach, hem Comman„

„dant zeven dagen uitstel te verzoeken.

Op welke aanspraak den Koning, de ondergetekendens,

ten antwoord gaf.

Dat daar alle zijne Rijkogrooten te dien tijd, niet hij

der hand waren, hij zulks radde gedaan, ten einde dezelve tegens

dien tijd bij een te doen vergaderen en dus daar toe zeven da„

„gen gedagt hadde noodig te hebben; om aan dat verzoek te

kunnen voldoen.

Op welk replicq, de ondergetekendens uit hoofde zij begree„

„pen, zulks niets anders, dan een frivool pretext was, de

koning dupliceerden.

Dat terwijl hij koning hadde kunnen goedvinden onzen ge„

„melden Commandant en Princijpaal, op zijn verzoek om

admissie ten Hove te erlangen, zeven dagen uittestellen.

Den meergemelden Commandant, ons Gecommitteerdens,

gelast