closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in

265

of hij koning, daar den zulthan Mouba, met de Rijksgrooten,

genegen was, op zijn ordre, deeze Contravisite te doen, goed

vond, zulks te willen ordonneeren.

Op alle het geene, den Koning, neen, ten antwoord gegeven

hebbende.

Gaven wij Laastelijk den Koning van Zerach te kennen

dat daar hij in geene Contravisite wilde treeden, den meer„

„gemelden Commandant wederom onverrigter zaake zoude

vertrekken van hier Rapport doende hem in zijne aanzien„

„lijke qualiteit niet te hebben willen respecteeren. Laatende

alle de gevolgen die daar in't zouden kunnen proflueeren,

ter zijner verantwoording.

waar op den Koning ons Gecommitteerdens ten antwoordgaf.

wil den Commandant komen, Laat hij komen, wil hij ver„

„trekken, laat hij vertrekken, wie hand hem hier op, ik kan

myne Minsters niet ordonneeren, veel minder zelve

een Contra vikite daen.

waar mede wij ons afscheid genomen hebben, als hebben„

„de onze Commissie voldragt, in vertrouwen en die verwag„

„ting van hier aan voldaan en genoegen gegeven te hebben.

Aitime Zerach den 5. Ianuari 1788.

(was getekend) C: Dievenhaven, en E: R: MinuesJ.

Acordeert

Jatan daak

En G: klerk