closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van

den

C

December

28. ten overbreng van vier thonnen silver

Een nadere prieuve t laten neemen vande versending van

Een scheepje met koopm: schappen uijt bengale naar Sourotta„

met conditioneel qualificaten om daar toe teneemen

d’ admiraal Somp.

de Souratse ministers t' ordonneeren de voldoening

van het geene voor Gamron en Bassoura ma„

„te g’Eischt werden.

als er weder een scheepje omkomt

notitie E: der Effen stelling van het krijgstuijg op vier Retouw

scheepen.

iten van de staat van de weeskamer onder uet:o aug:s J:o leeden

d’ overgehoudene interessen in S: Comp: Cassa 't laten overbren

gen.

C:1.

het versogte thin aan den sulthan van Banjermassing overtelaten

tgens 35 sp:s realen de drie picols-

de van amboina ontfangene verroeste zuijker p„r verdutie t

laten verkopen

berigt tevorderen ofte helders met brandewijn en senever

met overnes aangeb:t waar in flessen zijn t min gevon„

„den bij d’ ontlossing open gebroken bevonden zijn

approbatie van papieren

19 aan den Heer brega dier komeert Duijsent riksd„s toegelugt

zijn voor Extra ordinaire uijtgaven teveede .

aanstelling van een bode van de weeskamer

mitd: borgstellende

zeker klagt toeschrift van den Raad van Justitie overschee„

penen aan haar Eerw:s in copia 'tlaten afgeven.

om hare belangen in te brengen.

de door de buijten Regenten van den binnen hospitaalen

gedane propoitie tot bemuring en verbeetering van

het buijten hoppitaal t' amplecteeren

Ian Tienko als beschadigde borg van den g’aufugeerden pag„

„ter van het kerven van de chineese Tabak in ao 1750

telaten volstaan met 150 Rd„s 't voldaan

en gem: pagter op Cheribon 2laten opvatten en herwaarts

zenden . -

het minwigt op het paijement met de standvastig„

„heid van Chormandel ontfangen Nagapatnam te late

aan reekenen ter vergoeding

notitie van het Rendemnent van Een parthij Lijwaten

en andere beschadigde en onbeschadigde goederen

het verlies op die niet zeckerland zijn aangedraagt door

d’ overheeden te doen vergoeden

notitie van het Rendement van een parthij sleegte Caabse

tarwe

den

„373

374

375.

376

„377

„378

379

381

1383

384

385

386

1387