closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van

den

6

December

30. de gedane verklaring van den heere gouverneur Generaal nop„

seeker schriftuur van den heer directeur Generaal tenoteereen

de bataviase negotie boeken van 174 3/50 nevens de latere te laten

visiteeren

verantwoorden t' vorderen van den jnlands militair boekhou„

der wegen het houden der nodige papieren aan exa„

minateurs zyner boeken

en van d’ opperkoopl: van ’t Casteel wegens vermiste papieren

als ook van de gewesen contra Cassa boekhouder

Eencidatie te versoeken neg:s het aangeschreeven door da=n

—„

mrs: nopens de cadets 't marme

besluijt omtrend de thans te doene Remissen door de

E

weeskamer in Nederland

en om 40000. rd„s naar cheribon naar Cheribon te zenden

insertie van een berigt wegens de deesen Jare ingesameld pro„

—:1

ducten.

voor de Coffij de volle prijs te betalen

approbatie van diverse papieren

notitie van het Rendement der generale verpagting voor

ao 1753.

„401

402

„403.

404.

„405

406

„409