closeTerug naar inventaris

Transcriptie

P„r Transport rd„ 9940: 14:

Het Costende van de getaxeerde mansslaven

318:

Het inkoops kostende der Erven die gestaan

hebben in’t zoo genaamde kerkstraatjen, en conform

besluijt genomen in Rode van Jndia sub dato 28: feb:

1741. uijt de middelen van het te prosenhuijs zijn

ingekagt.

„5650

Ro„

Te saamen.

Nag Stelle per nota vijf Leedige Erven nu tesamen ge„

„trocken, en in een Gemaakt geleegen buijten de Rotterdam„

merpoort even b'oosten d’Eerste dwaars Gragt in ’t ooster„

„veld het 6: deel van het blok L: per Legaat Extestamento

van den overledenen Jnlands burger Davie Abrahamsj:

aan dit Godshuijs gelegateerd blyjkens dit acte van overschrij„

„ving in dato 11 aug:s 1751.

Waar meede verhoopen aan d’ g’Eerde intentie van

uw hoog Edelens te sullen hebben voldaan, betuijgen

w' met het uijtterste ontsag te blijven /onderstond hoog Edele

groot agtb Heere en wel Edele heeren /:lager:/ uw hoog Edelens

gehoorsame dienaren /:was getekent:/ M: Komp sec: en J: v:

Riemsdijk /:in marginne:/ Batavia den 19 7ber: a 1752

En bij Resumtie van dien ende daar neevens

ingekomene staat reeckering van de buijten

Regientien, gebleken zijnde dat zij, den aange„

sien het Geresolveerde op den 6:' Aug:o pass:o

novens d’extentie van dien, waar van hen

kort daar aan Een Exract is afgegeven, al„

weder in zo Generale teomen is Gecoucheert

dat men van de noodsakelijkheijd van versheide

daar bij voorkomende posten niet na vereijscht

_

oordeelen kan, als daar is d’ inkopen verstriekking

van 36: stukken Lijwaat tot het verband, 96

vadems Brandhout 1100 kannen Lamp olij tot

nagtligt, en 20 lasten rijst, maar ook nopens

4

de gedane verstrekking van rd: 1158: 24: voor

kleeding

17.

25908:14:

15