closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Jare, althans, vermits hunne op den 17:' deeser

gedane versoeken om remis van het geene

zij beide aande comp: ten agteren waren,

uijt hoofde van verscheene pagtpenningen

en de laastgenaemde daar en boven weegens

dekoop van ’t afgevaren schip ’t Huijs te

spijk, blykens Notulen van dieen datum,

zijn ontzegt, bij Requeste op eene Samentalle

neijse gebeeden sijnde, den temogen ververwen

Turcheance van betaling tot ult:o xber aan„

„staande, en Largatie uijtsheen arrest aan de

boomwagt, also Eensdeels sij onvermagen waren

hunne debet bedragende van den Eersten

Rd:s twee Duijsend vier hondert vijf, en van den

Laasten Vijf hondert vijf en Sestig en Een quart

Rd:s althans te voldoen en ten anderen hu

voors: arrest de supp=r buijten staat steld

hunne meer en meer ten agteren Gaande zaken,

door en behoorlyke toesigt, teherstelken zo

is verstaan hen uijtstel t' accordeeren, by al„

Secteeren

„dien de gepresteerde borgen, door den ontfan„

ger Generaal der damainen Sufficant g’

oordeelt werden, dog voor niet Langer als

ult:o 9ber: aanstaande, om dus met het uijt

„reinde van den Pagt zijd, volkomen Geliqur„

deert te weesen

Ox de door den Resident ten Comp„

toie

8

dog voor miet langer

als tot ult:o 9ber

145

173