closeTerug naar inventaris

Transcriptie

147

nog Een Goede quantiteit van dat Graan magtig tij

„werden, ter versending naar deese hoofdplaatse

Bij een translaat van een brief door Bantamllan den Bantamde

veldheer genoegen te

betuijgen/ over hett be„

„se Veldheer Pangerang Radja Bingraat aan

„magtigen van den Re„

beleigten Pangerang

den Heere Gouverneur Generaal gerigt, bedeelt

.—

madoera c: S:

gevonden sijnde, dat den Rebelligen Pange„

Madoera, neevens de zig dus lange bij de rebellen

onthouden hebbende Bantamse Princessen

Ratoe Tittie, Ratoe Idoek en Ratoe Mera„

Gelijk ook Maas Oena, Maas Patroeija,

Bagoes Boeang en agthien van hun Gevolg

in zijne handen gevallen waeren, zonder

dat daar bij duijdelijk gezegdneerd, of zij in hune

Schuijlhoeken agterhaalt zijn, dan wel zig zelfs

hebben overgegeeven en op wat voorwaarden, zo

is verstaan dien Heer desweegen het genoegen deesen

Regeering te betuijgen, en teffens aan te schrijven

ander aanschrijving

dat meen verwaat by de

dat men verwagt, hij de gevangenen gesamentzelve aan den hthan

zal overgesonden hebben

„lijk reets aan dien Sulthan zal overgesonden

hebben; endewijl Gem: Pangerang Madoera

E: S:, de haar, ter geleegentheid van de krooning

van de thans Regeerende Sulthan, bij een Genee„

„rale acte van ammestie aangebodene gratie

versmaad, en des niet teegenstaande in hun vijan„

„delijk gedrag gecontinueert hebben, zo lang

hen eenige hope overgebleeven is, om de Rebellie

leevendig te kunnen houden, is Lesfens Garras„

teerd

175