closeTerug naar inventaris

Transcriptie

249

morien van de twee voorige Iaren niet apart

bekent gesteld.

Alverder is verstaan de voors: Cormandelse van Cenlon en benga„

le ’t ontleeden drie

specificque memorie

memorie van Ao 17 7/1 in Copia te zenden naar

der Lasten in de drie

Jongste boekjaar

Ceijlon en Bengale oewaar de Lasten

gevallen naar een

Cormandels mo„

in’t Generaal vrij hoog Lopen, met ordre

del

om naar dat model te doen formeeren en

bij Eerstgeleegentheid met, de aanmerkin„

„gen van het Colombos en Houglijs minis„

terie in margine herwaarts tezenden drie

„memoota

Separatie, der Lasten in ao 174 9/50 1759/1 en ao 175½

aldaar Gevallen ten Eende deeser Regeering

in staat Stellen daar omtrend de nodige

ordres te verleenen.

Op den voorstel van den Heere verkoping te hou„

den wal Lywater

Directeur Generaal is besloten Een preuve binnen dese stad

te neemen, van den publ: verkoop van di

„verse Lijwaten in zoort inde stad door

den verdumeester ingevolge het Geresol„

„veerde op den 9: maij Iongstleeden

Na resumtie van een ingekomen berigt besluijt amtrend

Eenige verrotte be„

shadigde schoenmakers

van d’ administrateurs in het ijzer magu

melken nevens het

blitous, ijzer en eeni„

azijn Westpalm en Tiele, is d’ in die

gecust heuweelen

het ijzer maguazijn

administratie, zedert het voorjaar 1747.

beduffende.

berust hebbende 36 schoenmakers messena

waar van de Lammers zier verroest

ende heften door de wittemueren be

schadigd

277