closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1732, blijkens notulien van diien datum,

aan de nederduijtsche kerk zijn toegewee„

„sen, en deselve als Reets een tamelyjke

bedragen bij scommp: boeken tevoren staande,

wel missen konde, zo wel als de Reve„

„nnen der pagt van de waijangs en ron„

„gings die ao pass:o Eerst ingevaert is,

magten: strekken ten faveure van de voorsz

alademne, naar dien de zeevaart riets zo

verre beswaart was dat haar geen

verdere Lasten konde werden opgeliegt,

gelijk zij omtrend het Laaste ook moes„

ten betuijgen, dat d’ aconomie aldaar

zodanig geschikt was, dat geene verdere

bezuijniging veelen kond; zo is verstaan

de voorsz academie toe tevoegen een der„

„de der inkomsten van de pagten der

hanenegterijen, waijangs en Rongings spel

„len, een tweede derde part telaten af„

geeven aan scheepenen, om g’Emploieert

te werden tot Stads ongelden, ende

resteerende derde toeteneijsen aan hem

inmarinm Reologicum alhier en dien

volgende van het voorsz besluijt van

den 7.' Novemb: 1732 om de hier voren

notiven

g’allequeerde, in zoverre te resilieeren

Onder de Resumtie van het door den

Eersten

291

de

Een tweede der de part

aanschepenen tot

steds ongelden

Ende resteerende

derde aante semina„

rinm

319