closeTerug naar inventaris

Transcriptie

of door Heemraden, gelijk de brug over d’ augi„

„olse vaart ende weg naar Tanjong prieocq, waar

staek

ranhier na nadenstaat gesproken, tnwerden, zullen

„de de Heeriraden alleen uijt haar fonds

voor de helft bekostigen de weg van de

brug bij Rissing tot aan de Brug van San„

„garang wanneer iets van belang aan diende

gedaan te werden, also een ieder voor zijn

Land het dagelijx onderhoud moetbesorgien,

ten minsten tot een voetad

en sulx na dat de meerderheid inbelang van

„de daar tevindene ingelanden, daar sal

onder aanneeming van de weder helft te

dragen toegestend hebben of versoek zullen heb„

ben laten doen, door die daargeseetene hoofd

ingelanden die de mindere in diergelijke ge„

„vallen zullen moeten tesamen roepen,

blyvene voor het overrige de Jurisdictie en het

als ook omtren

de jurifdictie

opsigt aan Heemra den mitsgad:s d’ordres

opsigt van heem„

raden.

2

ten Reguarde van d’ onwillige aan haar hers

d„ verleent

Successive, in volle kragt en waarde, en zij

oversulx volgens de hier voren aangehaalde

Resol: van den 8:' Julij 1685. gequalificeert om

wanneer deese of geene ingelanden in gebreke

blijven zig na den inhoude deses ten opsig

t van de wegen, bruggen, en sloten stiptelijk

te reguleeren het nodige ten hunnen rooste

telaten verrigten en d’ onwillige of gebrelkije

tot remboursement dier ongelden door

den