closeTerug naar inventaris

Transcriptie

329

301

dien drossaart paratelijk te doen executeeren,

het zij met aanhouding harer Slaven en

beestiaeal of wel hunne Eygene personen,

ter tijd en wijlen zij de betaling zullen heb„

ben g’Effectueeren van al het welke is ver„

bij Een billetbe„

„kent teraken

staan een iegelijk dat het zoude magen aan„

gaan bij een billet of advertissement t„

„laten kennisse geven

Saarts is verstaan bij dat billet ook

daar bij ook te laten

onflueeren, dat de

telaten inflneeren dat de geene die

beschoeijinggen

Conditioneel mogen

geschieden buijten

beschoening en voor haar land willen ma„

permissie van

leemraden

ken, daar toe voortaan ter uijtwinning

van kosten geene permissie van Heemraden

zullen behoeven te versoeken, maar alleen den

Landmeeter daar van kennisse hebben t

„geeven, die dan ook zooge zal moeten

dragen dat alles op de gestelde rooijm„

„gen het qualijk gemaakte afgebroken en

weder behoorlijk gemaakt werde.

Alverder is te deeser geleegentheid verstaan

dat Collegie te

gelasten geene Capi„

tale door gravingen

Heemraden te gelasten voortaan geen Ca„

retc:a te doen zonder

de ingelanden te

negen

pitale doorgraving of bedijking te doen

hooren

„te repareeren enz:, ten zij de principaalste

ingelanden daar over hooren, en dat zij

gevolgelijk iets van die natuur nodig

oordeelende daar van aan de hoofdinge„

landen