closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2

den nade aanwyzing die daar van gedaan word ter

voorm: Resol:, wel teverstaan niet bequaame subject

behalven dat het ook zal nodig zijn om aan het

oogmerk van onse geEeerde Heeren en Meesters daar

omtrend wat beter te voldoen, dat den visitateur

bij zijne bevindingen komt optegulven, of er niets

op het comptoir Generaal of Eenige andere

Reek: tegens de ordre is afgeschreven of alles

met het ware kostende is in en afgeboekt, en

er of geen onkosten gemaakt of geene verstreckin

„gen zijn gedaan strijdig met de ordresen Regle„

menten en waar toe den ondergetekende uw hoog

Edelheedens by desen Eerdied om qualificatie

verzoekt

„de

weet nu woiders aangaat tegenwerping die uw

hoog Edelhen ten dage voorm: behaagt heeft

aanden ondergeteekenden te doen, op zijne dale„

„antien, dat zonder een bequaam subject

buijten staat zoude zijn, om aan de intentie der

heeren meesters tevoldoen: namentlijk dat den

t„r

visitateur Generaal alleen, de hoge Regeering sor„

„teerd, zo is het seker, dat den directeur Generaal

zelfs, en inder een daar onder sorteert, en aan desel„

ve verschuldigt is, alle Eerbieden gehoorsaamheid te

bewijsen, dat Egter niet weg neemt, dat deselve

speciaal onder de opsigt van den diriecteur gesteld„

is, en dat alle de papieren die desselve op desselfs

ordre in gereedheid brengt, door den Diructeur eerst

moeten geresumeert, en als dan aan uw hoog Edelhe„

denvernorden overgegeven, ten minsten uw hoog Edelheid

zelfs heeft aan den voorm: visitateur Generaal en

alle nerdere suppoosten, die onder de generale direc„

tie Sartabel zijn, bij mijn komst in Rade van Jndit

galast, om aan mijne ordres te gehoorsamen en

het ook van ouds geweest,

ook vindmen ter Resol: van den 2.e Decemb: 1730

aangetekent, dat den visitateur Generaal Lambert

van Gessel, van qualiteit en gage gesuspendeert

is geworden door desselfs ongequalificeerde

afgave van Eenige papierien aan den heer Saadord„

„naaris wijbrand Blom buijten voorkennisse van

wien

den Heer Directeur Generaal onder bestier /:zegdme:/

alle de comptoiren van de negotie en Soldij te

deser plaatse tsooteeren, onder het seger Geslag van

den