closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den Gouverneur Generaal en welkers tostemminge

en permissie uijt dien hoofde in dit cas volgens het

„woo

aldu de gebruijk wel speciaal gerequireert,

En schoon men voor desen nog wel Eenige reflixie

hooft geslagen op den voordraagt van den Respec„

tive directeurs, bij het vergeven van het pacante

administratien, om dat deselve onder hun speti„

aal zooteeren, zo heeft den ondergeteekenden

egter daarom nooijt het Harnaswillen aan„

trekken maar alle mogelijke Jnschickinge en toege„

pendhind gebruijk dog omtrend de bedieningen

van de opperkooplieden desCasteels, en den visitateur

en boekhouder generaal, met het opperhoofd van

het Soldij comptoir, heeft hij zig noijt kun„

men verbeelden dat hem het zelve sonder gewigte

reden zoude geweeigert worden, maar altijd ge„

hoopt dat uw hoog Edelhedens na hare geneome

goetheit en Comtrit eenig Requard zouden neemen

op deperzonen, die door den directeur

aan uw hoog Edelhedens ten dien Einde worden

voorgedragen, om dat het niet magelijk is, dat

hij het swaarwigtige ampt der Geenerale directie

zonder derzelve aJn de na behooren kan waarneemen,

En zo is het nog al verder Geliegen met de tweede

tegenwerding dat de voorm: Coopm: Damburg

die gunst niet zoude meriteeren, om dat hij een

van de Souratze Raadsleeden geweest is, die den

directeur Phoonsen in den Jare 1740 hebben gedino„

„keert, dog, behalven dat dezelve in dien tijd nog Jong

een Lost geweest is, zo blijkt ook niet dat dezel„

„te daar omtrend heeft qualijk gehandelt, want

uw hoog Edelhedens hebben hem en zijne mede molkers

nagedane schriftelijk verantwoording, op een berigt van

dien advacaat fiscaal ter dier tijd vrij gekend, en

hem zedert verscheidene importante bedieningen toe

betrouwt, waar in hy getoond heeft, dat hij een man

van Eerl en bequaamheid is;

En schoon met reden als eene zeer strafbaare zaak moet

aangemerkt worden, wanneer suppoosten zig verstau„

2

„ten, haren wettigen gebieder uijt zin zeck t=e dimoneeren,

zo

321

24