closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zois het egter anderwedersprukelijk waar, dat enge„

„pallen komen exteeren; daar het selve kan, magen

moet geschieden, dewijl een gebieder het in zijne ge„

„leende heerschappije wel zo bont zoude konnen maken,

dat de EComp: een onherstelbare schade zoude moeten

oendergaan, zo men het zelve niet door diergelijke

Eenstige middelen kwaam te belotten, en waarschijnlijk

hebben uw hoog hdelhedens dit ovenmaals mede zoda„

nige begreegen, en ook indiervoegen een gelykstandig geval

aan den gezaghebber in Persia van der Welle overgeko„

men geconsidereert, dewijl het nergens blijkt, dat

de politiqque raden, die het selve magelijk met een

goed oogmerk hebben gedaan, daar over gestreft zijn.

den ondergeteekende directeur heeft het voorm: wat om„

„standig moeten vertonen, om uw hoog Edelhedens te overtuijgen,

dat die zaak den Direecteur generaal nog den koopm:

domburg of opperkoopm: Van Homoet ze zeer met

rangaat, als wel d Ecomp: zelfs, die by dese aanstel„

„ling /:na zyne gedagten:/ ten hoogsten benadeelt wood„

En schoon den ondergeteekenden wel bekend is, dat de

heeren meesters de subordinatie hoger agten als alle

voordeelen en hij daar om ook het voorm: besluijt

wegens de aanstelting van den voorm: van Homoet

en alle verdre ordres van uw hoog Edelhedens met alle

Zerbied/: hoewel in dat geval tegens zijn zin:/ sal

en moet gehoorsamen, zo vertrouwt hy Egter indien

uw hoog Edelheedens door het geallegeerde zowel

magte overtuijgt geworden zijn, als hij vels het is van

het nadeel dat d’ EComp: daar bij sal komen telij„

„den, dat mogelijk uw hoog hdelhedens daar voor

zullen bewogen worden, om van het voorm: besluijt

te resilpeeren en den Coopman Albertus Dou„

burg tot die swaarwigtige bediening aan te stellen

en waarom hij nagmaals op het Eerbiedigste bij desen

versookti dog zo het selve tegens zynen wensch ander

mogte uijtvallen, zo versoekt hij, dat dit geschrift

niet alleen ter Resol: van heden tot zijner dechaage

mag geinsereert, maar ook buijten des daar van

bij de eerst afgaande brief aan den hoog Edele heeren

111=re mentie gemaakt, en onder de bijlagen van de selve

overgezondenen worden, ten Eynde haar hoog Edele groot agtb

na waarheid magen geiformeert worden van de Gesteldhaid

der zaken en opmat wijze deselve alhier gedirigeert worden.

Ik heb de Eere, mij met het vereijscht Respect te noemen

/:onderstond hoog Edele hoog agtb: wijdgebiedende heeren /:lager:/

uw hoog hdelhedens onderdanige dienaar /:was getekent:/ E:

v: S: van gollenesse, /:in marginue:/ ingedient in rade van Jndia

batavia den 12:' xber: 1752

Zois