closeTerug naar inventaris

Transcriptie

het daat ondertusschen hoog Edele Heerden heeren

den ondergetekend seer leek temoete hooren dat de

lading ingem: bodem gedeeltelyk voor de stuagie

biedurve zoude zijn geworden dog het istwel zo

als het extract meld principaal veroorsaakt door

de swaare ladgdurige storen wenden en het menig

vuldig water dat dien bodem in’t groot ruijm

gekreegen heeft waar door de suijker aan het smel„

ten is geraakt en oversulx de matten op het garnier

Leggende door Langheyt van tijd verroth en vergaan

zijn, en dus de Losse coffij bestard zijn geweest on„

der de ballast of sclipsteeren die men bij gebrek van

andere on derswaarte heeft moeten neemen vermengt

zijn geraakt, en dit zijn onder uw hoog Edelens

gunstige welduijde geen neuwigheeden door den on„

„dergeteekende gepragtigseert maar Eenige Jaren

bevarenver in’t gebruijk geweest, en geene klagten daar

omtrend vernomen als nu bij diergelijke toevalle

dien bodem overgekomen, en dat genoegsaam on

„magelijk is de Lading daar voor te kunnen preser„

„veeren dog dewijl ik nu sedert 2 Jaren planken

op het genier heeft laten Legge zo zal dit voor„

staan met zo tijt gebeuren

dog om dit alles zo veel magelijk voortekomen

belooft den ondergeteekende volgens zijn pligt

trouw

met de beste, Iorgdragent selver toetesien dat

niet alleen het gamer zijn behoorlijke hoogte Ea„

„langt maar selfs de geheele Lading op de gevoege„

„lijkste en secuurste wijse voor ’t bederfte presel„

veeren en oversulx oope 'te blijven /:onderstend:/ hoog

Edele Heer en heeren uw hoog Edelens gehoorsame

en trouwe schuldige dienaar /:was getekent:/ C: rooseboom:

/:in margine:/ Batavia den E:e xber: 1752:

Aan Zijn hoog Edelheyt den hoog

Edelen Groot agtbare Heere

Jacob Mossel

gouverneur generaal

ende

Edele Heeren Raden van

nederlands India

Hoog Edele groot agtb: heer en heeren

de ondergeteekenders uwel Edele onder danige en zier

bereid