closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zeuren beraamd, aan handen van den pree„

sident in gem: Rade D: H:r Stapel.

ingevolge het geresolveerde op den

22:' deeser, als nog aande boemwagt

in arreft Zittende pagters der geregtig

heeden van de groente kramen en woinkels

Limki Eulo, de Chineese topbanen of

dobbelplaatsen Tanmuako, d’inen uijt„

gevaerd werdende rijst Ghouwe Lianko, en

den handel aan de scheepen Li Li. Etko

nader versoek gedaan hebbende, den Eersten

ter obtenue van Remis van drie maanden

pagtpenningen, en uijtstel van de betaling

van zijne verderen debet, tot ult:o maij

aanstaande, den tweeden aan wien Reets

op den 8:' deeser twee maarden in afslag

zijn gevalideert, om remis van nag

een maand, den derde aan den welken

ten selven dage Een maand is gere„

miteerd, om zo veel meer als dese regee„

ring zaude billijk oordeelen, en den laas„

„te om meede in zijn gelieedene schade

tegemaed gekomen te werden, onder

alleguatie van diverse reedenen, waar

„omme Sy sustineerden dat met hen

naar redelykhyd in zoverre condide„

„ratie konde gebruijkt werden, ze is

verstaan aan alle deselve nog te verleenen

surcheance

37

aan de g’arrusteerde

„pagters surchaane

van betalin verleend

tot ult:o Jann: aan„

staande

399