closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Surcheance der betaling van hunne debet

tot ult:o Janu: aanstaande, mits den ove

stellende cautie ten genoegen van den

ontfanger Generaal der Damainen,

en de intusschen, ofte na dat mien sal

gesien hebben welke pagten bij d’ over„

„morgen te doen Generale verpagting voor

a:o 1753 equael, dan wel meerder of minder

zullen gerendeert hebben, waar uijt ten

gemeenlijk ten naasten bij oordeelen kan„

hoe 'er de vorige pagters waarlijk bij ge„

staan hebben, nader over hunne voors: in„

„stantien te disponeuren

het jonast van de wost Voorts is op de propositie van den Heere

cust ontfangene goud

tot geene buijten des

Gouverneur Generaal verstaan, het thans hier

van dat minlaaal

aan handen is naar Cei„

in voorraad zijnde goud, ter quantiteit van

„lon t zenden

112¼ Realen, benevens 7342¼ walem, met

’t schip ’t Huijs ten duijne van Iu„

matras westCust alhier is aangeb:t, nog

met het naar Souratta gedestineerde

schip De Spaarzaamheid naar Ceijlon

met conditioneele

ordrr om de genegett senden, ende Colombose minist„s te

8. p=

eerde gelden tegenst.

kento reente smaandd efgelasten, om de aldaar op intrest loopende

teleggen

geld„ teegens 1 p=ts 'smaands tolaftleggen,

Zo 'ts buijten streemming van den Lijwaat han„

en het silver dat aldaerdel geschieden kan, mitsg:s deselve zo wel

en op Mallabaar geen

emploij kan vinden

als die van Mellabaar teffens ook aante

terugt

49

„schrijven, om het zilver za gemunt als

ongemunt