closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en de bevinding alhier, volgens dewelke

het selve niet alleen moest geweest

hebben een pak Guinees N:o 1465: maar

ook maar seeven, in plaats van de aan

den vaet vande factuur gespecificeer„

„de agt Pakken, terug gezonden zijn,

met Recommandate oen in den

aanstaande in diergelijke gevallen, door

den factuur houder, en die het verder

ineumbeert, met meerder attentie te

doen tewerk gaan, ter voorkoming van

confusie, en in tusschen van het gevallen

minwigt van 6 7/8 p„r C=to, of 17981 ed: sal„

peter brutg op een quantitet van 268200:

rd: brutg: in 1800: Sacken aprcento te pa„

lideeren, en het overige door de over„

heeden uijtkoops tegdoen vergoeden, dog

de met dien bodem nat en beschadigt

aangebragte 41: p„s gerrassen, 35 p„s Salem„

poerissen, 5. p„s Guinees, 11 p„s zuildoek,

en 80 p:s dangrijs, per verdutie te laten

verkopen, alsa de Sustenue der scheeps

overheeden dat tusschen Houglij en de

Rheede van Hingelij inde Hoelacken

of met atap overdekte inlandsche

vaartuijgen die aan de sijden open sijn,

door het inslaan van de regen nat, en

vervolgens nag voor den aanbreng aan„

boord van buijten weder droog geworden

seijn

391

419