closeTerug naar inventaris

Transcriptie

versoek om meerder krijgs nu van huijs geseijlt, onderwijlen verkopen

maght,

wij van meerder krijsmaght versien te

voorsz soeckebij der hant

wesen, dese saeke bij der handt genomen

genomen werdende sal 'tselve

werdende, sullen ons gedragen aen de goede

agtervolgens haer Ed=le 't

voorschrift geschieden/ atc=a

meeninge, jntentie, en voorschrift van

uEd: ho: a: oock dient gelet, dat ons vermogen

niet groot wesen sal, dog s comp=s bondtge„

nooten, en de beledigde parthije zullen

wel de meeste trop van volck bij brengen

cns en is niet onbewust geweest dordre

van d’ E Comp=e dat in banda geen passe aen

„nopende terbieden van:

vaert na timot aen vrije

vrijcooplieden verleent mogen werden

cooplieden om reden,

nae Cimor te varen om de swarigheijt die

daer in steeckt wegens het vervoeren van

specerijen, welcke ontrent de portugesen

natie gebraght souden konnen werden, en

dit is de eijgentlijcke reden dat onse gejn„

te resseerde wegens 't fugitijff stellen

hunner slaven, passe derwaerts geweijger

is, en overmits ons gerugten van Batavia

bekomende beruchten

van Batavia voor deese

door onse burger handelaers waren toege

Borgers, als off tot liffauw

komen, als off tot Ziffauw door onse afgeson„

door d=o derwaerts gesonden

eenige specerije soude zijn

dene eenige negotie van specerijen waren

verkogt/

gedreven, soo heeft het den gouverneur van

zijnen plight geacht daer nae door den

fiscus