closeTerug naar inventaris

Transcriptie

het aenlopen op lisfoure

sal net meer geschieden.

d’ coopman mons=r de hertogh

gelast noder reden en satifacti

dier wegen te geven/

desselfs request in forme

van de bat goet nie over

genhout van dien/

en versteckinge der goede maenden nae

voorn Eijlanden maer uijt noot, en overmits het

ons hier aen bequame stoffe manqueert soo

hebben wij in Rade wederom moeten resolvere

meer gemelte Bondewijns met het Jaght

de Javaense Bode, ende Chialoup Rossingeijn

aff te senden, dog ongeerne gelijck den Opper„

koopman S=r keijts sal konnen relateren

werdende des Boswagters bedieninge weder

omme waergenomen bij meer gemelte Barent

Cop, die sigh in die fumxie wel evertueert

wij willen hoopen, en vertrouwen uE. ha=

a: onse goede jntentie niet qualijk zullen

duijden/

Het aenlopen van ons Iacht op Liffamw

wanneer na Coupan zeijlden sien wij uEd:

Ho: a: niet wel en gevalt, dat ons leet is, en

zullen besorgen zulcx in aenstaende met

meer en geschiede volgens besluijt, en

ordre van uEd=le Ho: a: is het Opperhooft

van dese Expeditie S=r Johannis de hartogh

door den gouverneur geordonneert reden

en nader satiffactie te geven, die hier nevens

gaet onder N=o 11: waer in deselve te kennen

geeft bij request in forme van debat dat hij

in den beginne voornemens geweest is de

reijse na arouw voort te setten jndien het

sonder merkelijck belet van verdere

vojagie