closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vogagie hadde konnen geschieden, maer

dat de felle oostelijke winden, en om de west

lopende stroomen den hinderpael daer van

was geweest, ende gevolgelijk mede;

dat hij Arouw nogh eenige provisie van

wijn, en aracq p=r jilants vaertuijgh was

toegesonden, en d'andere Eijlanden lange boven

hun tijt, en vande jnlanderen waren gespijst

geworden, oversulcx de meeninge was geweest

naer verrigter zake, op de westelijke Eijlan„

den met slagboegen op arour te geraken

dit gemist sijnde, versoeckt den remonstrant

guustelijk gepardonneert te werden, als

ten besten aengelegt wesende;

het aenloopen op Liffanie wert geseght

veroorsaeckt te wesen door tegenspaet

van felle stroomen, gebreck van water,

zieckte, en vervolgens tot refrichem=t

het andermael aenloopen op voornoemde

plaetse wanneer den Remonstrant van

Coupan vertrock soude geschiet wesen

om Cap=t moor te spreken vande gevlug„

te slaven sonder te weten hier van eenig

verbot lagh oock waren daer geene

kleeden aen Landt gebragt, directelijk

off jndirectelijck dan het geene tot verruijlinge

en verversinge van nooden was;

den remonstrant ontkent Cap=tn moor

vert

91

wegens d’ oorsaek van

taen loopen ophiffouwn/