closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Jacobs Zuckt uijt den haagh hier

wel aengekomen is, die wij volgens in

conformite vande overgesondene sen„

tentie woonplaets tot Roffingeijn hebbe

bestelt

Tot leetwesen hebben wij gesien dat

opgemelte fluijt nieteeerde buijten

ons gesight soo elendiglijk heeft om

gesworven dat hij eijndelijck na vier„

maenden, en twintig dagen zeijlens

hier ter Rheede gekomene dogh de

reijse van Amboina tot dese provintie

heeft niet langer geduert dan 17: dagen,

wij hadden uijt onsen zin al gestelt,

de paresse van meergemelte schip„

den becusten arack daer uE mentie

van maken, en hier voor Amboina,

jngekogt compt volgens uE versoeck

nu over bestaende in 12: leggers, ende

in Jder zijn geneten ten overstaen van

de scheeps overighe den 360: kannen vant

wij hier met aracq branders gecontrac„„

teert hebben 't sestig rx=rs voor jder= legger

te betaelen twelck door saeck is dat die

niet vol zijn sommige dier vaeten zijn

wederom poleck, en van den voorm

door betenge weest dat wij andere hebben

moeten in plaetse geven, het kostende

verte

51

die volgens den Teneur

„sijner sententie op rossingijn

woon schaers Bestelt is/

d’ fluijt de voorsigtigh=t

is na m en 3/8 omswereers

hier eijndelijck ter Rheed

gekomen

dogh Buijten vermoeden/

2. leggers aracq en jn

ijder 360 kannen, hier

voor de provinti amboina

ingekogt gaen nu

derwaerts/