closeTerug naar inventaris

Transcriptie

hadt=

wijk

van

acob

vanden

udens

lijck

p

gelijck uijt de copie van gemelte

brieff hier nevens gaende uE breeder

believen te sien waer aen wij ons kort

heijts halven refereren niet verdere

recommandatie dat wij dit overkomende

schip eerden tijt quam te verloopen

met d' brieven, en papieren van dese

provintie zijn depechie soude laten

erlangen, en willen oock niet twijffelen

off u: E=s sullen 'tselve soo ras mogelijk

mede voortsenden, alsoo het een

snooden zeijlder is, en wel soo slim

als tjachtjen de Nogh

hier mede

Erntfeste wijse voorsienige seer

discrete heeren, en vrunden desen

eijndigende bevelen uE=s na vrundelijk

groetenisse in godes bescherminge

ende verblijven onderstondt uE=

dienstwillige vrund, en dienaeren

was geteekent Willem van Zijll

albert van brengel, Joh=s de hartogh

adriaen van Roijen, Cornelis stull,

en pieter kraan, ter zijden stond

Banda nassauw den 14=e 7b 1682:

Aen den bockhouder S=r Barent Cop:

Eersame vrome discrete

uijt u L: schrijvens van den 9=e deser

verte

53